Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Patisserie Jarreau B.V.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Patisserie Jarreau B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Patisserie Jarreau B.V. zijn vrijblijvend. Patisserie Jarreau B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Patisserie Jarreau B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Patisserie Jarreau B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Patisserie Jarreau B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Patisserie Jarreau B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Patisserie Jarreau B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Patisserie Jarreau B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal (internet betaling). In het geval dat Patisserie Jarreau B.V. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Patisserie Jarreau B.V..

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Patisserie Jarreau B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Patisserie Jarreau B.V. opgave doet van een adres is Patisserie Jarreau B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Patisserie Jarreau B.V.
Van Hoytemastraat 42
2596 ER, ‘S-Gravenhage

Aansprakelijkheid

Patisserie Jarreau B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Patisserie Jarreau B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Patisserie Jarreau B.V. komen. Patisserie Jarreau B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Patisserie Jarreau B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Patisserie Jarreau B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Patisserie Jarreau B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Patisserie Jarreau B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Patisserie Jarreau B.V. uitgesloten.

Diversen

De klant van Patisserie Jarreau B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Patisserie Jarreau B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Patisserie Jarreau B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Patisserie Jarreau B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Patisserie Jarreau B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Patisserie Jarreau B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Patisserie Jarreau B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Patisserie Jarreau B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Patisserie Jarreau B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie Jarreau B.V..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Patisserie Jarreau B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Patisserie Jarreau B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Patisserie Jarreau B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Patisserie Jarreau B.V.
Van Hoytemastraat 42
2596 ER, ‘S-Gravenhage
[T] 070 3248719
[F] -
[W] www.jarreau.nl
[E] patisserie@jarreau.nl
[KvK] 27124592
[BTW nr.] NL 819734548 B01

Patisserie Chocolaterie Jarreau
Van Hoytemastraat 42
2596 ER Den Haag

Heeft u vragen?
Bel ons op 070-3248719 of stuur ons een e-mail.

Aangepaste openingstijden
Bestellingen voor de volgende dag kunnen uiterlijk tot 17:00 uur geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal